Kiti teisės aktai

Mokyklos strateginis planas 2014-2016 m.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Valstybės strategijos švietimo nuostatos 2003-2012 m.

REKOMENDACIJOS dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo. Patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48                                  http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt