Darbo tvarkos taisyklės


GARLIAVOS MENO MOKYKLA                       PATVIRTINTA

191099071                                                         Direktoriaus 2013-04-08 įsakymu Nr. V-38

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I.  BENDROJI DALIS

 

1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės- mokyklos bendruomenės darbą reguliuojantis dokumentas.

2. Darbo tvarkos taisyklių tikslas- stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę.

3. Mokykloje dirbantys žmonės turi gerbti vienas kitą, saugoti mokyklos turtą.

4. Visus klausimus, susijusius su darbo tvarkos taisyklių taikymu, sprendžia darbdavys arba jo įgaliotas atstovas suteiktų teisių ribose.

5. Mokyklos direktorius( arba įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su       mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų, neskirdamas drausminės nuobaudos.

6. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti.

7. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių privalo laikytis visi darbuotojai ir mokinai.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS, ATOSTOGOS

8. Mokykloje nustatoma 6 darbo dienų savaitė. Pamokos vyksta pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui  sudarytus ir direktoriaus patvirtintus pamokų tvarkaraščius.

8.1. Pamokos trukmė 45 min.,  pertraukos -10 min..

9. Administracijai ir aptarnaujančiam personalui nustatoma 8 valandų darbo diena ir 40 valandų per savaitę. Pedagogams ne daugiau kaip 36 val. per savaitę, darbo laiką reglamentuoja Švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

10. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

11. Administracija ir techniniai darbuotojai dirba pagal  direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

12. Mokytojai dirba pagal mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui patvirtintus tvarkaraščius.

13. Savavališkai darbo grafiką keisti draudžiama.

14. Administracijos pietų pertrauka 0,5 val.

15. Jei darbuotojui reikia išeiti anksčiau, jis privalo informuoti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir gauti jo sutikimą.

16. Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą laiku dėl atitinkamos priežasties, privalo informuoti mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją arba raštinės vedėją.

17. Susirgęs darbuotojas privalo nedelsiant įspėti administraciją, bei atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą asmenį.

18. Mokyklos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos pagal grafiką arba šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

19.Pedagogams kasmetinės atostogos suteikiamos mokinių vasaros atostogų metu.

20. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos gali būti jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo ir konsultacijų laiko.

21. Nemokamos atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 184 straipsniu.

22. Mokinių atostogų laiką reglamentuoja Bendrieji ugdymo planai ir mokyklos ugdymo planas.

 

III. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

23. Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo įforminamas darbo sutartimi. Darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinų sutarties sąlygų vadovaujantis LR  Darbo kodeksu.

24. Mokyklos vadovas priimdamas į darbą iš asmens privalo pareikalauti šių dokumentų:

24.1. paso ar asmens tapatybės kortelės;

24.2. socialinio draudimo pažymėjimą;

24.3. diplomą;

24.4. asmens sveikatos pažymėjimą;

24.5. nuotrauką darbo pažymėjimui;

24.6. pirmosios medicininės pagalbos mokymo kursų baigimo pažymėjimą;

24.7. privalomosios higienos žinių mokymo kursų baigimo pažymėjimą;

24.8. Kvalifikacijos pažymėjimo kopiją ( pedagoginių darbuotojų ).

25. Darbuotojas  pradeda dirbti sekančią dieną  po sutarties sudarymo, jeigu šalys nesutarė kitaip.

26. Darbdavys kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi įteikia užpildytą darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą ( darbo pažymėjimą), kuriame nurodyta įstaigos pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, priklijuojama foto nuotrauka. Šį pažymėjimą darbuotojas privalo turėti visą darbo įstaigoje laiką savo darbo vietoje.

27. Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo darbuotojui parodo jo darbo vietą, supažindina su saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, pareigybių  aprašymais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos nuostatais, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.

28. Darbo sutarties sąlygos: darbuotojo darbovietė, darbo funkcijos gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui. Darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, vyriausybės nutarimais keičiamas darbo apmokėjimas.

29. Darbo sutartis gali būti nutraukta  vienai šaliai įspėjus kitą ( Darbo kodeksas, 124-141 str. )

30. Sutarus su darbuotojų dėl papildomo darbo ir pareigų, privalo būti keičiama darbo sutartis.

31. Darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu.

32. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena: darbdavys privalo  atsiskaityti su atleidžiamu  darbuotoju jo atleidimo dieną, jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip.

33. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą įstaigai priklausantį turtą, inventorių, asmens saugos priemones, darbuotojo pažymėjimą ne vėliau kaip atleidimo dieną.

 

IV. PAGRINDINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

34. Direktoriaus teisės:

34.1. pagal jam deleguotas funkcijas spręsti visus mokyklos veiklos klausimus, pavesti atskirų mokyklos funkcijų vykdymą ir kontrolę kitiems administracijos nariams;

34.2. veikti mokyklos, kaip juridinio asmens, vardu;

34.3. atstovauti mokyklos interesams kitose įstaigose, institucijose;

34.4. sudaryti sutartis;

34.5. reikalauti, kad mokyklos darbuotojai vykdytų  Lietuvos Respublikos teisės aktuose,  mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašymuose jiems pavestas funkcijas bei pareigas;

34.6. inicijuoti vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus;

34.7 skirti nuobaudas.

35. Administracijos teisės:

35.1. naudoti, valdyti mokyklos turtą bei disponuoti juo įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka;

35.2. naudoti mokyklos lėšas numatytiems tikslams įgyvendinti;

35.3. sudaryti komisijas, darbo grupes įstatymams, Vyriausybės įsakymams, nutarimams įgyvendinti;

35.4. pagal priskirtas kompetencijas gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, mokyklos struktūrinių padalinių ir darbuotojų duomenis, kurių reikia mokyklos uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti;

35.5. vykdyti priežiūrą.

36. Administracija turi teisę turėti kitas įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, savivaldybės teisės aktuose nustatytas teises.

37. Visapusiškai remti ir plėtoti darbuotojų iniciatyvą.

38. Sudaryti, tvirtinti ir skelbti pamokų tvarkaraščius ir  darbo grafikus.

39. Laikytis bendrosios etikos normų.

40. Apdairiai elgtis su konfidencialia informacija, gerbti darbuotojų privatumą.

 

V. PAGRINDINĖS  PEDAGOGŲ TEISĖS IR PAREIGOS

PEDAGOGŲ TEISĖS

41. Siūlyti savo individualias programas.

42. Pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.

43. Iki 5 dienų per metus darbo laiku dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

44. Būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

45. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.

46. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

47. Turėti tinkamai darbo ir mokymo priemonėmis aprūpintą darbo vietą.

48. Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje.

49. Teikti siūlymus mokyklos administracijai darbo gerinimo klausimais.

50. Ginti savo teises ir teisėtus interesus.

51. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

PEDAGOGŲ   PAREIGOS

52. Vadovautis patirtintais pareigybių aprašymais.

53. Planuoti savo ugdomąją veiklą.

54. Pasirengti pamokoms ir jas vesti.

55. Ruošti mokinius koncertinei-konkursinei veiklai.

56. Vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus.

57. Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus.

58. Apie mokinių pasiekimų rezultatus ir lankomumą informuoti  tėvus ( įtėvius, globėjus) ir mokyklos administraciją.

59. Užtikrinti mokinių saugumą ir geros kokybės ugdymą.

60. Dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo komisijose:

Akademinių ir viešų koncertų ir baigiamųjų egzaminų komisijose

61. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

62. Ugdyti tvirtas mokinių dorines vertybes ir laiduoti jų asmenybės galių plėtotę.

63. Dalyvauti mokykloje organizuojamuose renginiuose.

64. Laikytis bendrų elgesio ir kultūros normų.

65. Laikytis darbo saugos reikalavimų pagal galiojančius teisės aktus.

66. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pristatyti tai patvirtinančius dokumentus.

67. Pasikeitus darbuotojo asmens duomenims ir pakeitus dokumentus ( pavardė, adresas, telefono numeris, išsilavinimas) per dvi darbo dienas informuoti mokyklos administraciją.

68. Užtikrinti tvarką savo darbo vietoje, kurti jaukią, estetišką aplinką.

69. Bendrauti su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais) ir spręsti mokinių ugdymo  problemas.

70. Pildyti dienyną ir mokinių asmens bylas.

71. Padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį.

72. Stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, informuoti apie tai tėvus ( įtėvius, globėjus), mokyklos administraciją, imtis advokačių prevencijos priemonių, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

73. Padėti mokiniu pasirinkti tolesnę mokymosi  ar veiklos kryptį.

74. Vykdyti kitas norminiuose  teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VI.  PAGRINDINĖS TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

PAGRINDINĖS TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ TEISĖS

75. Turėti tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

76. Turėti tinkamas materialines- technines darbo priemones.

77. Reikalauti, kad darbdavys laikytųsi sutartinių įsipareigojimų‘

78. Dalyvauti kursuose, seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose.

79. Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

PAGRINDINĖS TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGOS

80. Vadovautis patvirtintais pareigybių aprašymais.

81. Laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos bei higienos normų reikalavimų.

82. Laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymus.

83. Užtikrinti švarą ir tvarką savo darbo vietoje.

84. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pristatyti tai patvirtinančius dokumentus.

85.  Pasikeitus darbuotojo asmens duomenims ir pakeitus dokumentus ( pavardė, adresas, telefono numeris) per dvi darbo dienas informuoti mokyklos administraciją.

86. Laikytis bendrosios etikos normų.

87. Vykdyti kitas norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VII. PAGRINDINĖS MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

PAGRINDINĖS MOKINIŲ TEISĖS

88. Mokinys turi teisę :

88.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

88.2. gauti geros kokybės švietimą;

88.3. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

88.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

88.5. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

89.  Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami pagarbos  principu.

90.  Mokiniai skatinami už puikius pasiekimus, konkursinę, koncertinę veiklą padėka, pagyrimu.

 

PAGRINDINĖS MOKINIŲ PAREIGOS

91.  Kiekvienas mokinys privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius.

92.  Mokiniai privalo:

92.1.  Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

92.2. tausoti mokymo priemones;

92.3. saugoti savo mokymosi vietą ir visą mokyklos turtą;

92..4. laikytis viešos tvarkos taisyklių, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų  renginių metu mokykloje ir už jos ribų.

93.  Mokiniams draudžiama :

93.1. vėluoti ir neatvykti  į pamokas be pateisinamos priežasties;

93. 2. naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų, užsiėmimų, renginių metu;

93.3. atsinešti, vartoti rūkalus ar alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines

medžiagas mokykloje ir už jos ribų.

VIII.  MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

94.  Materialinė atsakomybė atsiranda dėl pažeidimo, kuriuo darbuotojas padaro žalą vienas kitam, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas.

95. Materialinė atsakomybė atsiranda, kai yra visos šios sąlygos:

95.1. padaroma žala;

95.2. žala padaroma neteisėta veika;

95.3. yra pažeidėjo kaltė;

95.4. pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo  metu buvo susiję darbo santykiais;

95.5. žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla.

96.  Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:

96.1. turto netekimo, ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo ( sužalojimo);

96.2. medžiagų  pereikvojimo;

96.3. baudų, kompensacijų išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;

96.4. išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;

96.5. netinkamo materialinių vertybių saugojimo;

96.6.  netinkamos materialinių ar piniginių lėšų apskaitos.

97. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, jei :

97.1. žala padaryta tyčia;

97.2. žala padaryta jo nusikalstama veikla, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;

97.3. žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

98. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaryta su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe.

99. Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai.

100.  Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos.

101.  Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas ;

101.1. kreipimasis į darbo ginčus nagrinėjančią instituciją sustabdo išieškojimą.

 

IX.  EKSTREMALIOS SITUACIJOS

102.  Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant būtina pranešti mokyklos direktoriui ar kitam administracijos atstovui, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų darbuotojų bei mokinių gyvybei.

103.  Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie atsitikimą ir jo aplinkybes.

104.  Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius telefonu 01-AB TEO ryšio tinkle, 112 –bendruoju pagalbos telefonu, turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kilus sveikatos arba gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos zonos, pagal mokykloje sudarytą evakuacijos planą. Darbuotojai privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

105.  Įvykus avarijai, reikia išeiti iš pavojingos zonos ir nedelsiant informuoti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį

106. Kilus apiplėšimo grėsmei, reikia visomis pastangomis užtikrinti žmonių, esančių mokykloje, saugumą.  Visomis įmanomomis priemonėmis apsaugoti mokyklos turtą, vertybes,  pinigines lėšas.

 

X. PASKATINIMAI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS

107. Už pavyzdingą pareigų atlikimą ir gerą darbą ugdant mokinius, už ilgalaikį ir sąžiningą darbą, racionalius pasiūlymus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

107.1. pagyrimas;

107 .2. padėka;

107.3. premija ar dovana ( vadovaujantis Darbo Kodekso 233 str.).

 

XI. DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

108. Mokyklos dirbantiesiems draudžiama:

108.1. be administracijos sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui;

108.2. dirbti darbus, kuriuos nėra įpareigotas, apmokytas;

108.3. vėluoti į pamokas, į susitikimus su administracija;

108.4. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, o taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

108.5. iš mokyklos patalpų išsinešti mokyklai priklausiančius dokumentus, inventorių.

109. Darbo pareigų pažeidimai:

109.1. neleistinas elgesys su mokiniais, jų tėvais ( įtėviais, globėjais), bendradarbiais,  pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;

109 .2. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti pajamų sau ir kitiems asmenims

( dokumentų, duomenų klastojimas), taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;

109.3. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už tai darbuotojas nebuvo  traukiamas baudžiamajai ar administracinei atsakomybei;

109.4. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną;

109.5. pavėlavimas į darbą, išėjimas iš darbo be administracijos leidimo;

109.6. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar  toksinių medžiagų;

109.7. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui privalomi;

109.8. sąmoninga ar tyčinė veikla  dėl ko gali būti sugadintas mokyklos turtas.

110. Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į padaryto nusižengimo sunkumą, į aplinkybes, kuriomis jis buvo padarytas, ir į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

111. Už darbo drausmės pažeidimus mokyklos direktorius gali skirti drausmines nuobaudas:

111.1. pastaba;

111.2. papeikimas;

111.3. atleidimas iš darbo.

112. Darbuotojas, pažeidęs darbo drausmę, mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu per dvi dienas turi parašyti pasiaiškinimą.

113. Kai darbuotojas nerašo pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, atsisako susipažinti su įsakymu, skiriančiu nuobaudą ar pan., mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo sudaro trijų asmenų komisiją ir surašo aktą dėl prasižengimo įforminimo ar nuobaudos skyrimo.

114. Nuobaudos skyrimas forminamas mokyklos direktoriaus įsakymu  prasižengusį darbuotoją supažindinant pasirašytinai per dvi darbo dienas.

115. Drausminė nuobauda skiriama taip pat paaiškėjus nusižengimui, bet ne vėliau per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai nusižengimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo.

116. Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai nusižengimas buvo padarytas. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją), drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per  dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

117. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą.

118. Jei per  vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų.

119. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

120. Be išvardintų drausminių nuobaudų, mokyklos direktorius gali pareikšti žodinę pastabą.

121. Žiniasklaidos atstovams oficialią informaciją apie mokyklą turi teisę suteikti tik mokyklos direktorius.

122. Mokyklos darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir pareiginių nuostatų laikymąsi.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

123. Kitos bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus reglamentuojančios tvarkos :

123.1. Mokinių priėmimo į Garliavos meno mokyklą  tvarka;

123.2. Mokesčio už mokinių  neformalųjį švietimą mokėjimo Kauno rajono Garliavos meno mokykloje aprašas.

123.3. Mokinių užimtumo programų vykdymo  atostogų metu tvarka;

123.4. Mokinių veiklos skatinimo tvarka;

123.5. Mokinių  pasiekimų vertinimo ir  mokinių veiklos skatinimo  tvarka.

124. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

125. Visi darbuotojai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

126 Taisyklės skelbiamos viešai.

 

________________________________