XX tarptautinis lietuviškos patriotinės dainos kokursas-festivalis "DAINUOJU LIETUVAI 2017"

PATVIRTINTA

Kauno r. Garliavos meno mokyklos

direktoriaus 2017m. sausio 9 d. įsakymu Nr.V-04

 

XX TARPTAUTINIO LIETUVIŠKOS PATRIOTINĖS DAINOS

KONKURSO-FESTIVALIO

“DAINUOJU LIETUVAI 2017“

NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.XX –ojo tarptautinio lietuviškos patriotinės dainos  festivalio konkurso  „Dainuoju Lietuvai -2017 “ ( toliau festivalis  konkursas  ) nuostatai reglamentuoja tikslus, programą, organizavimo, paraiškų pateikimo, vertinimo ir skatinimo tvarką.

2. Festivalis vieno turo .

3. Festivalio  konkurso organizatoriai :

3.1. Kauno r.Garliavos meno mokykla ( toliau -  mokykla);

3.2. Garliavos bendruomenės centras „Gaida“ ( toliau – bendruomenės centas ).

4. Festivalio konkurso globėjas  - Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

 

II. TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

5. Ugdyti Lietuvos vaikų ir jaunimo patriotiškumą:

5.1. puoselėti lietuviškas dainas bei kalbą;

5.2. diegti meilę Lietuvai Tėvynei;

5.3. ugdyti jaunosios kartos kūrybinius sugebėjimus;

5.4. palaikyti ryšius su lietuviškomis mokyklomis užsienio šalyse,

6. Tobulinti jaunųjų dainininkų vokalinius gebėjimus:

6.1. tobulinti  išraiškos priemones;

6.2. tobulinti artistiškumą ir sceninę kultūrą.

 

III. DALYVIAI IR REPERTUARAS

7.  Festivalyje gali dalyvauti: solistai, duetai, tercetai, kvartetai, įvairios sudėties vokaliniai ansambliai ( ne daugiau 12 žmonių) iš bendrojo lavinimo mokyklų, iki mokyklinių įstaigų, kultūros centrų, muzikos, meno mokyklų, bendruomenių centrų ir kt. institucijų.

8. Konkurso festivalio dalyviai skirstomi į grupes:

 

Eil. Nr.

 

Amžiaus kategorija

 

Programos trukmė

 

1.

A grupė  ( ikimokyklinio amžius vaikai )

Iki  5 min.

 

2.

B grupė       ( 1-4 klasių mokiniai )

Iki 7  min.

 

3.

C grupė       ( 5-8 klasių mokiniai)

Iki 9  min.

 

4.

D grupė       9-12 klasių mokiniai )

Iki 11 min.

 

 

9. Repertuaras - dvi laisvai pasirinktos lietuviškos dainos:

9.1. privaloma sąlyga - būtina viena daina  patriotine tematika;

9.2. viena daina gali būti savos kūrybos;

9.3. dainos atliekamos  be mikrofonų ir  be fonogramų.

 

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 

10. Festivalio konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija.

11. Komisijos sudėtis skelbiama festivalio atidarymo metu.

12. Dalyvių pasirodymai vertinami pagal šiuos kriterijus: repertuaro parinkimas ir sudėtingumas; atlikimo kokybė; sceninė kultūra; akompanimentas.

13. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

14.Visiems dalyviams ir jų mokytojams  bus įteikti  padėkos raštai.

15.Visose amžiaus grupėse dalyviai bus apdovanojami I-II-III vietų laureatų diplomais.

16.GRAND PRIX      - geriausias  konkurso-festivalio solistas.

17.GRAND PRIX      - geriausias konkurso-festivalio ansamblis.

18. SPECIALUSIS KONKURSO PRIZAS – už  patriotiškiausią dainos atlikimą..

19. KAUNO RAJONO MERO PRIZAS - absoliučiai geriausias konkurso festivalio atlikėjas.

V. FESTIVALIO  KONKURSO  ORGANIZAVIMO TVARKA

20.Konkurso-festivalis konkursas vyks 2017m. balandžio 8 d.  Garliavos meno mokykloje:

20.1. Dalyvių registracija            9.00 val.

20.2. Atidarymas                        10.30 val.

20.3. Laureatų apdovanojimas   16.00 val.

21. Dalyvio  paraiškų pateikimas:

21.1.  paraiškos priimamos iki 2017m. kovo 15 d.

21.2. paraiškas galima pateikti elektroniniu  paštu  info@garliavamm.lt

arba registruotu laišku adresu: Garliavos meno mokykla , Vytauto g.54, Garliava, LT 53259

22. Dalyvio mokestis:

22.1.dalyvio mokestis solistui - 5 (penki) eurai;

22.2.Dalyvio mokestis duetui arba trio - 10 ( dešimt už visus dalyvius kartu paėmus  ) eurų;

22.3.Dalyvio mokestis ansambliui -  15 ( penkiolika už visus  dalyvius kartu paėmus ) eurų.

  1. Mokestį pervesti iki 2017 m. kovo 15 d.

Gavėjas :  Garliavos meno mokykla , įstaigos kodas 191099071

DNB bankas  a/s LT044010042500128847

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Pakvietimai  konkurso festivalio  dalyviams bus išsiųsta iki 2017m. balandžio 1 d.
  2. Informacija apie konkursą festivalį teikiama :

Garliavos meno mokykla , tel. 837 552237 , el.p. info@garliavamm.lt

Mokykolos direktorius  Regina Guobe mob.tel.  +370 686 57550

Koordinatoriai : Saulius Zalepūga  mob. tel.+370 620 39848 ,

Iveta Budnikienė  mob. tel. +370 673 00939

  1. Informacija apie konkursą festivalį skelbiama   www.meno.garliava.lm.lt

Tarptautinio lietuviškos patriotinės dainos konkurso – festivalio

“DAINUOJU LIETUVAI -2017”

DALYVIO PARAIŠKA

Mokykla                                  ……………………………………………………………………

Adresas, tel., el. paštas …..………………………………………………………………..

Dalyvių vardai ir pavardės

Grupė (amžius, klasė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos trukmė       ..................................

Mokytojai (vardas, pavardė, tel.)         ………………………………………………………………

………………………………………………………………

Koncertmeisteris (vardas, pavardė, tel.)……………………………………………………………

 

PROGRAMA

Kūrinio pavadinimas

(Pilnas pavadinimas)

Kūrinio autoriai

(muzikos, teksto autorių vardai ir pavardės)

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso – festivalio dalyvių anketas siųsti iki 2017 m. kovo 15 d.:

el. paštu info@garliavamm.lt  arba siųsti adresu: Vytauto g. 54, Garliava, Kauno r.LT 53259

 

P.S. Paraiškas pildyti įskaitomai, tiksliai nurodant atlikėjų, mokytojų, koncertmeisterių, muzikos bei tekstų kūrinių autorių vardus ir pavardes.