I respublikinis pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalis "COMBO-2017"

PATVIRTINTA

Kauno r. Garliavos meno mokyklos

Direktoriaus 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.V-02

 

I–ojo Respublikinio  pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalio

„C O M B O  – 2017“

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. I - ojo  Respublikinio pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalio  „Combo – 2017“

(toliau – festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, programą, festivalio organizavimo, festivalio dalyvių paraiškų pateikimo, festivalio dalyvių skatinimo tvarką.

2. Festivalio organizatorius – Kauno rajono savivaldybės  Garliavos meno mokykla

(toliau- mokykla).

3. Festivalis vieno turo.


II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Skatinti mokinių, muzikuojančių pučiamųjų instrumentų, bei įvairios sudėties ansambliuose,  motyvaciją ir koncertinę veiklą.

5. Bendradarbiauti ir keistis gerąją patirtimi su kitomis Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis.

6. Turtinti repertuarą.

7. Skatinti ansamblinį muzikavimą.

8. Tobulinti jaunųjų atlikėjų sceninius įgūdžius.

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA

  1. Festivalyje gali dalyvauti ansambliai iš muzikos ir meno mokyklų, kurių sudėtyje yra bent   vienas pučiamasis instrumentas.
  2. Dalyvių programa pasirenkama laisvai.
  3. Ansamblių sudėtis nuo 3 iki 12 atlikėjų.
  4. Ansamblio sudėtyje gali groti ir pedagogai.
  5. Ansamblis atlieka 1 - 2 kūrinius.
  6. Fonogramos nenaudojamos.

 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA IR  APDOVANOJIMAI

15.     Festivalis „Combo 2017“  vyks 2017 m. balandžio 29 d. Garliavos meno mokykloje:

15.1   Dalyvių registracija - 10.00 val.

15.2.  Festivalio dalyvių  pasirodymai - 11.00  val.

16.     Festivalio organizatoriai turi fotografavimo, filmavimo  ir garso įrašų teises.

17.     Festivalio dalyvio mokestis – 10 eurų (už visus dalyvius kartu paėmus).

18.     Visiems  dalyviams, jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai ir suvenyrai.

 

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

19. Paraiškas galima pateikti el. paštu: info@garliavamm.lt  arba registruotu laišku šiuo adresu:

Garliavos meno mokykla, Vytauto 54, Garliava, LT -53259.

20. Dalyvių  paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 15 d.

21. Paraiškose nurodyti:

21.1. mokyklą, telefoną, el. paštą;

21.2. ansamblio dalyvių vardus, pavardes, gimimo datas.

21.3 . ansamblio dalyvių programą  (kūrinių pavadinimus, kompozitoriaus vardą, pavardę);

21.4. ansamblio dalyvių mokytojo vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną.

22. Dalyvio mokestį pervesti iki 2017-04-15  Gavėjas: Garliavos meno mokykla,

įstaigos kodas 191099071, AB DNB bankas  a/s  LT044010042500128847.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Informacija  apie festivalio eigą bus išsiųsta dalyviams iki  2017 m. balandžio 20 d.
  2. Informacija teikiama :

Garliavos meno mokykla  tel 837 552237, el.p. info@garliavamm.lt

Mokyklos direktorius  Regina Guobe tel. 868657550

Koordinatoriai:

Birutė Berkmonienė (mob. 8 677 77300) pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėja,

Garliavos meno mokyklos pavaduotoja ugdymui  Iveta Budnikienė (mob. 8673 00939)

25. Informacija apie festivalį  skelbiama internetinėje svetainėje www.meno.garliava.lm.lt

Organizatoriai pasilieka teisę festivalio nuotraukas skelbti Garliavos meno mokyklos internetinėje svetainėje.

 

 

I–asis Respublikinis  pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalis

„Combo – 2017“

 

Mokykla ................................................................................................

Adresas, tel., el. paštas ................................................................................................

 

Dalyvių vardai ir pavardės

Gimimo data

Instrumentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos trukmė .......................

 

Kūrinio autorius (vardas, pavardė)

Kūrinio pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai (vardas, pavardė, tel.) .......................................................................................