III piešimo konkursas "ŠTRICHAS 2018"

 

PATVIRTINTA

Garliavos meno mokyklos direktoriaus

2017 m. gruodžio 21 d. Įsakymu Nr. V-160

 

Projektas

III   respublikinis piešimo konkursas „ŠTRICHAS 2018“

Skirtas Lietuvos 100 paminėjimui

Garliava

2018 m.

I. PROJEKTO PASKIRTIS IR POBŪDIS

Lietuvos vyriausybės švietimo strategijos ir veiksmų planas orientuotas į vaikų gerovės kėlimą. Viena iš veiklos krypčių - meninis vaikų užimtumas ir kryptingas ilgalaikių programų įgyvendinimas. Atsižvelgiant į šiandieninio gyvenimo iššūkius vykdomos meninio ugdymo programos sudaro sąlygas atsiskleisti vaiko kūrybiškumui ir praturtina jo emocinį, dvasinį patyrimą. Pasirinkta meninės raiškos kryptis padeda įgyti pradinius profesinius įgūdžius ir tam tikrą kompetenciją.

Garliavos meno mokykloje veikia muzikinis ir dailės skyrius. Dailės skyriuje mokosi apie 160 įvairaus amžiaus mokinių. Dailės ugdymas orientuotas į kviekvieną vaiką, nepriklausomai nuo jo išskirtinių sugebėjimų. Garliavos meno mokykloje  dailės ugdymas  trunka 7 metus. Mokomieji dalykai:  piešimas, tapyba, kompozicija, plastika ir dailės istorija. Dailės ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas pritaikyti įgytas žinias ir išreikšti save per spalvų kalbą, supažindinti mokinius su pasaulio dailės lobynais ir formuoti teisingą dailės kūrinių supratimą.

Piešimas – tai įdėmaus žiūrėjimo ir matymo menas. Tai bendravimo ir išraiškos būdas. Piešimo konkursas „Štrichas“ sudomins ne tik mokinius, mokytojus, bet ir kitas suinteresuotas grupes.

Projekto pobūdis – kultūrinis, pedagoginis, socialinis.

III- as piešimo konkursas „Štrichas“ skiriamas Lietuvos šimtmečiui  paminėti.

II. TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

 1. Formuoti teisingą dailės paskirties suvokimą.
 2. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą per dailę.
 3. Ugdyti piešimo, kompozicijos įgūdžius ir jų pritaikymą.
 4. Kurti naujas ugdymo aplinkas.
 5. Ugdyti socializacijos įgūdžius.

III. UŽDAVINIAI IR TURINYS

Numatomų priemonių planas

Vykdomos priemonės

Data

Atsakingas

Vieta

 1. Projekto rengimas

2017 m. gruodis

Darbo grupė

Garliavos MM

 1. Informacijos sklaida

2018 m. sausis/vasaris

Darbo grupė

Meno, dailės mokyklose

 1. Projekto įgyvendinimas.

Parengiamieji darbai:

-paraiškų registracija

-konkurso atributika

-spaudiniai

-suvenyrai, prizai

 

 1. Konkurso vykdymas:

-dalyvių registracija

-kūrybinis užduočių vykdymas

-konkurso uždarymas

 

5.Seminaras dailės mokytojams

 

6.Darbo grupės ataskaita

2018 m.

kovas- gegužė

balandis/ gegužė

gegužė

 

 

 

2018 birželio 1 d.

11.00

12.00-15.00

16.00

 

Birželio 1 d.

12.00-16.00

2018 m. birželis

Direkcija

Darbo grupė

 

 

 

 

 

Direkcija

Darbo grupė

 

 

 

VDA lektoriai

 

Darbo grupė

GMM

 

 

 

 

 

 

GMM

 

 

 

 

GMM

 

GMM

 

IV. DALYVIAI

Konkurse dalyvaus:

-meno  mokyklų mokiniai

-dailės mokyklų mokiniai

-kitų neformaliojo dailės ugdymo įstaigų mokiniai

 

Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes.

Dalyvio  amžiaus grupė fiksuojama konkurso dieną t.y. birželio 1 d.

 

Amžiaus grupės skirstomos sekančiai:

A grupė 7-11   metų amžiaus mokiniai

B grupė 12-15 metų amžiaus mokiniai

C grupė 16-19 metų amžiaus mokiniai

V. ORGANIZATORIAI

Pagrindinis konkurso organizatorius ir vykdytojas

Kauno rajono Garliavos meno mokykla

Partneriai:

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Kauno dailės gimnazija

III RESPUBLIKINIO PIEŠIMO KONKURSO "ŠTRICHAS 2018" NUOSTATAI

 1. III-as respublikinis  konkursas “Štrichas“ įvyks 2018 m. birželio 1 d. Garliavos meno mokykloje, Vytauto g. 54, Garliava, Kauno rajonas, LT 53263
 2. Dalyvių registracija    2018 m. birželio  1 d.  11.00 val.
 3. Konkurso vykdymas  2018 m. birželio  1 d.  12.00-15.00 val.
 4. Konkurso uždarymas 2018 m. birželio  1 d.  16.00 val.
 5. Konkurse kviečiami dalyvauti meno, dailės mokyklų ir kitų neformaliojo dailės ugdymo įstaigų mokiniai.
 6. Konkurso dalyvio mokestis 10 Eur.
 7. Konkurso dalyvių darbus vertins Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto ir Kauno dailės gimnazijos dėstytojai. Komisijos sudėtis bus skelbiama konkurso atidarymo metu.
 8. Konkurso tvarka ir reikalavimai:

Reikalingas piešimo priemones dalyviams parūpins konkurso organizatoriai.

 1. Konkurso dalyviai pagal amžiaus grupes skirstomi sekačiai:

Grupė

Amžius

Užduotis

Laikas

A

7-11 metų

Piešinys, interpretacija. Pasaka.

3 val.

B

12-15 metų

Piešimo, kompozicijos užduotis.

3 val.

C

16-19 metų

Teksto iliustravimas piešiniu.

3 val.

Dalyvio amžius fiksuojamas birželio 1 d.

10.  Konkurso I, II, III vietų laureatai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais ir prizais.

11.  Konkurso diplomantai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais ir suvenyrais.

12.  Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams bus įteikti padėkos raštai ir suvenyrai.

13.  Mokytojams vyks nemokamas seminaras.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

14.  Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2018-05-10 d.

15.  Kartu su paraiška atsiųsti dalyvio gimimo liudijimo kopiją.

16.  Konkurso dalyvio mokestį apmokėti iki 2018-05-10 d.

DNB  bankas a/s LT044010042500128847.

17.  Paraiškas prašome siųsti:

Garliavos meno mokykla, Vytauto g.-54, Garliava, Kauno rajonas LT-53263

18.  Kvietimas konkurso dalyviams bus išsiųstas iki 2018-05-15 d.

19.  Informacija teikiama: tel.  837 552237, el.p. info@garliavamm.lt

Informacija apie konkursą “Štrichas“ skelbiama svetainėje www.meno.garliava.lm.ltELEKTRONINĖ PARAIŠKA

Dalyvio vardas, pavardė *
Adresas *
El. paštas *
Kontaktinis tel. nr.
Amžius (gimimo data)
Mokykla
Mokytoja (-s)Paraišką taip pat galite užpildyti WORD formate ir atsiųsti ją mums el. paštu:
info@garliavamm.lt