Veiklos prioritetai

V E I K L O S  P R I O R I T E T A I  2016 m.

I. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS

Tikslas - Tenkinti muzikinio ir dailės skyriaus mokinių saviraiškos poreikius.

Uždaviniai:

1. Koreguoti programinius reikalavimus.

2. Gilinti mokytojų žinias muzikos pedagogikos naujovių srityje.

II. KONCERTINĖS - KONKURSINĖS VEIKLOS SKLAIDA

Tikslas - mokinių sceninės patirties ir koncertinio repertuaro turtinimas.

Uždaviniai:

1. Skatinti ansamblinį muzikavimą ir ugdymo turinio įvairovę.

2. Skatinti mokinius pristatyti savo veiklą mokykloje, rajone, šalyje;

3. Organizuoti edukacinio pažintinio pobūdžio renginius, kurti naujas ugdymo aplinkas.

III. MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS

Tikslas - Instrumentų bazės atnaujinimas.

Uždaviniai:

1. Ugdymo proceso modernizavimas - informacinių technologijų įsigijimas;

2. Ugdymo ir darbo sąlygų gerinimas Babtų filiale;

3. Mokyklos įvaizdžio kūrimas.