Veiklos prioritetai

V E I K L O S  P R I O R I T E T A I  2018 m.

I. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS

Tikslas - Tenkinti muzikinių ir suaugusiųjų meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius.

 

II. KONCERTINĖS - KONKURSINĖS VEIKLOS SKATINIMAS, SCENINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Tikslas - mokinių sceninės patirties pradmenų ugdymas.

III. MOKYKLOS IR UGDYMO PRIEMONIŲ TURTINIMAS

Tikslas - gerinti ugdymo aplinkas ir įsigyti modernias ugdymo priemones.


2018 m. Mokyklos veiklos planas